Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.           Úvod a obsah dokumentu

1.1. Tento dokument obsahuje informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, které o Vás, jakožto subjektu údajů (dále jen „Vy“) zpracovává společnost Wise Ventures s.r.o., se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 05987423.

2.           Zpracování osobních údajů

2.1. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. V následujících odstavcích naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakých situacích ke zpracování osobních údajů dochází:

2.1.1.    Návštěva webové stránky http://www.volieryprokocky.cz/

V případě, že navštívíte naše webové stránky http://www.volieryprokocky.cz/, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

·         Rozsah zpracovávaných údaj

-        Údaje o Vašem chování na webu

·         Účel zpracování

-        Zlepšení webových stránek a vytváření statistik o užívání webových stránek

·         Právní titul zpracování

-        Oprávněný zájem spočívající ve zlepšování našich webových stránek

·         Doba zpracování

-        Vaše údaje budeme uchovávat maximálně po dobu 3 let od splnění smlouvy (dodání produktu či služby a zaplacení ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na zlepšování a měření efektivnosti našich webových stránek http://www.volieryprokocky.cz/ máte právo vznést námitku dle postupu specifikovaného v kapitole 4.5. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.1.2.    Registrační formulář

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský účet na stránkách http://www.volieryprokocky.cz/registrace/, prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat svoje nákupy. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

·         Rozsah zpracovávaných údajů

-        Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu e-mailové adresy a hesla

·         Účel zpracování

-        Provedení registrace, vedení a správa uživatelského účtu

·         Právní titul zpracování

-        Osobní údaje zpracováváme proto, že jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

·         Doba zpracování

-        Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského účtu z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci účtu.

2.1.3.    Objednávkový formulář

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách http://www.volieryprokocky.cz/objednavka/krok-2/. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

A.   Zpracování za účelem vyřízení objednávky, dodání zboží a zaplacení kupní ceny

·         Rozsah zpracovávaných údajů

-        Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního kontaktu, adresy pro doručování a platebních údajů

·         Právní titul zpracování

-        Osobní údaje zpracováváme proto, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy

·         Doba zpracování

-        Vaše údaje budeme uchovávat maximálně po dobu 5 let od splnění smlouvy (předání díla či zboží a zaplacení ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

B.   Zpracování za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetního a daňového práva

·         Rozsah zpracovávaných údajů

-        Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního kontaktu, adresy pro doručování a platebních údajů

·         Právní titul zpracování

-        Osobní údaje zpracováváme proto, že jsou nezbytné právní povinnosti

·         Doba zpracování

-        Vaše údaje budeme uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě zboží dodáváme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené zákonem, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli Vaši objednávku vyřídit.

2.1.1.    Kontaktní formulář

Prostřednictvím formuláře na stránkách http://www.volieryprokocky.cz/napiste-nam/ máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

·         Rozsah zpracovávaných údaj

-        Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy a obsahu zprávy

·         Účel zpracování

-        Osobní údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu

·         Právní titul zpracování

-        Osobní údaje zpracováváme z titulu našeho oprávněného zájmu v zodpovězení Vašeho dotazu

·         Doba zpracování

-        Vaše údaje budeme uchovávat maximálně po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi Naší společností a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.

Proti zpracování máte právo podat námitku postupem stanoveným v kapitole 4.5.

2.1.1.    Reklamace zboží

V případě, že se domníváte, že Vámi zakoupené zboží má vady, máte možnost uvést své osobní údaje prostřednictvím reklamace zaslané nám na emailovou adresu info@kocici-raj.cz. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

·         Rozsah zpracovávaných údajů

-        Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, doručovací adresy, telefonního čísla a informací o uzavření a plnění smlouvy

·         Účel zpracování

-        Osobní údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží/služby a případně za účelem Vyřízení reklamace zboží/služby nad rámec zákonných povinností

·         Právní titul zpracování

-        Osobní údaje zpracováváme z titulu plnění právní povinnosti v případě účelu plnění zákonných povinností a z titulu nezbytnosti pro splnění smlouvy při plnění úkolů nad rámec zákonných povinností

·         Doba zpracování

-        Po dobu trvání smlouvy a po dobu 3 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

Na základě zákonných ustanovení máme v případě, že jste spotřebitelem, povinnost o Vás zpracovávat osobní údaje nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili a případně vyřídili reklamaci zboží/služby, které jsme Vám poskytli.

V případě, že nejsme ze zákona povinni Vám reklamaci umožnit, ale činíme tak z vlastního rozhodnutí, o Vás zpracováváme osobní údaje nezbytné k tomu, abychom mohli vyhovět Vaší reklamaci a tím i splnit povinnosti vyplývající ze smlouvy.

 

3.           Komu Vaše osobní údaje předáváme?

3.1. Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

·         Osoby zajišťující chod webu a našich počítačových systémů - tyto příjemce potřebujeme, aby nám poskytovatel počítačových systémů, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.

·         Externí účetní a auditoři – naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo Naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění našich zákonných povinností

·         Osoby zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.) - abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje

3.2. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

4.           Jaká jsou Vaše práva?

Vzhledem k tomu, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte práva, o kterých bychom Vás rádi informovali. Veškerá tato práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který nám umožní ověřit, že nás opravdu žádáte Vy. Abychom byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili na emailové adrese info@kocici-raj.cz.

4.1. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování a komu je zpřístupňujeme.

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje oprávněni žádat, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

4.3. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být naplněn jeden z následujících důvodů:

·         Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

·         Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

·         Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

·         Zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

4.4. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Námi jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

·         zpracování Vašich osobních údajů Námi je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

·         již nepotřebujeme Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Námi pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

4.5.          Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

4.6.          Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

4.7.          Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/.

 

 


Naše stránky používají soubory cookies. Informace o tom, co jsou soubory cookies a jak vyloučit jejich používání, naleznete zde.