Zásady zpracování údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvod a obsah dokumentu

1.1.          V tomto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, které Wise Ventures s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, Praha, 10200, IČ 05987423, vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „My“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“).

 1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a co nás k tomu opravňuje

2.1.          To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o Vás získali. V následujících odstavcích naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakých situacích ke zpracování osobních údajů dochází:

2.1.1.     Objednávkový formulář

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách http://www.volieryprokocky.cz/.  

V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 • Rozsah zpracovávaných údajů
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu jména, příjmení, bydliště, e-mailové adresy a telefonního kontaktu
 • Účel zpracování
 • Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky služby, jejího provedení a zaplacení
 • Právní titul zpracování
 • Osobní údaje zpracováváme proto, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejímž předmětem je dodání produktu nebo služba posouzení u zákazníka
 • Doba zpracování
 • Vaše údaje budeme uchovávat maximálně po dobu 3 let od splnění smlouvy (dodání produktu či služby a zaplacení ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené zákonem, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a případně i zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli Vaši objednávku vyřídit.

 1. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

3.1.          Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Jde zejména o osoby zajišťující chod webu a našich počítačových systémů. Tyto příjemce potřebujeme, aby nám poskytovatel počítačových systémů, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.

3.2.          Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

Vzhledem k tomu, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte práva, o kterých bychom Vás rádi informovali. Veškerá tato práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který nám umožní ověřit, že nás opravdu žádáte Vy.  Abychom byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili na emailové adrese info@kocici-raj.cz, popř. způsobem uvedeným níže.

 

4.1.          Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování a komu je zpřístupňujeme.

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.2.          Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje oprávněni žádat, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

4.3.          Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být naplněn jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány.

4.4.          Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Námi jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů Námi je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již nepotřebujeme Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Námi pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

4.5.          Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce tohoto úřadu.

 

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací